Nyereményjáték szabályzat

1. Kik vehetnek részt a játékban? 

– A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes  személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a  továbbiakban: Játékos).  A sorsolásban csak azok vehetnek részt, akik minden 2. pontban leírt feltételeket teljesítették! A játék nem az Instagram által szervezett, vele összefüggésben nem hozható! A fotózás helyszíne Pécs, ezt jelentkezésnél kérjük figyelembe venni! – Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel  kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes  képviselőjével együtt jogosult.  – Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője  járhat el.  – A Játékban a Szervező és az adatfeldolgozók és további megbízottjai (továbbiakban:  Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1)  bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.  – A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen  megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.  – Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését  nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult  részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.  – A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint  történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos  jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 


2. A játék időtartama, menete 

A Játék időtartama: 2022. 06. 02. – 2022. 06. 09. 23:59 óráig   48 órán belül storyban hirdetjük ki a nyertest, az Instagram profilomon. Nyertesek száma: 1  Nyeremény: „Egy szuper nyereményjátékot hoztam nektek, remélem örülni fogtok neki! Egy szerencsés nyertest fogok kisorsolni a játék során, aki egy portréfotózást nyer az általam készített képekkel. A munkásságomat megtekinthetitek Instagram profilomon: andreasartphoto vagy a weboldalamon: https://andreasartphoto.hu. A fotózás részleteit a nyertessel egy személyes találkozó keretein belül tudjuk megbeszélni! A nyeremény értéke: 30.000 Ft ( 15 db szerkesztett fotót kap a végén a nyertes) Aki nem szeretné a szerencsére bízni magát, természetesen nyugodtan kérhet időpontot fotózásra hozzám a játékon kívül is:-) A játékban való részvételhez nem kell mást tennetek, mint 

– Követni az Instagram profilomat – @andreasartphoto

– Likeolni ezt a bejegyzést!

– Kommentben megjelölni 2 ismerősöd, akik szintén örülnének a nyereménynek! “

Sok Szerencsét Mindenkinek!:-)


3. Nyeremények, nyertesek 

A Játék során a nyertes/ek között a 2. pontban részletezett nyeremény/ek kerülnek  kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket  gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi  programmal végezzük: www.random.org  


4. Nyertesek értesítése: 

    1. Nyilvánosságra hozatal: A nyertest az andreasartphoto Instagram oldalon storyban értesítjük. 

    2. A szervező megírja a nyeremény átvételi feltételeit, bekéri a  nyertestől a nyeremény eljuttatásához  szükséges személyi adatokat és  tájékoztatja a nyertest arról, hogy a nyereményre csak abban az esetben jogosult, ha a  sorsolás poszt közzétételét követő 5 munkanapon belül válaszol a Szervező által küldött,  tájékoztató üzenetre. 

    3. A kapcsolatfelvétel célja minden esetben a nyeremény átvételének részleteinek egyeztetése.

    4. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, és ezért nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre. 

    5. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező vagy Megbízott kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a tájékoztató üzenetben/emailben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy pl. a postázáshoz,  vagy adózáshoz nélkülözhetetlen, bekért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a  Szervező vagy Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, úgy jogosulatlanná válhat  nyereményére. 


5. Nyertesek nem jogosultak a nyeremény átvételére, ha: 

– a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;  – nyertes nevét közzétevő poszt megjelenése után, vagy a nyertes játékos által a  játékban megadott email címre kiküldött értesítő levélre, maximum 5 munkanapon belül  nem válaszol;  – bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;  – egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a  Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;  – egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon  szándékosan befolyásolni próbálja;  – jelen szabályzat bármely pontját megsérti  – a kapcsolatfelvételt követően az adózáshoz szükséges adatait nem adja meg 7. Nyeremények kézbesítése  Szervező vagy Megbízott a nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel az 5.  pontban részletezett módon egyezteti. A Játékosok kötelesek együttműködni a  nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a  nyeremény átvétele meghiúsul így a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a  Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény  átvételének végső időpontja a Szervező vagy Megbízott által a nyertes játékossal történt  sikeres kapcsolatfelvételétől számított 30 nap. 


6. A Szervező felelőssége 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos  adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy  cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú  személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött  értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen  kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik  személy által elszenvedett károk tekintetében.


7. Egyéb rendelkezések 

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,  – hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény  kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, email cím, postacím, adószám  és egyéb az 5. pontban leegyeztetett kapcsolatfelvételi úton, általa önkéntesen megadott  személyes adatait), a Szervező és az Adatfeldolgozó a nyeremény kézbesítése céljából  az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi  CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje és  – feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék  lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt  felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott  adatfeldolgozó (Óra Világ Webáruház) részére továbbítsa ugyanezen célra. – A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő  kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után, de  legkésőbb a nyertes játékossal történt sikeres kapcsolatfelvétel után számított 30 nap  múlva törli, kivételt képez  o a nyeremények adózása és nyilvántartása miatti kötelezettség okán Szervező által  kötelezően kezelt adatok a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 


8. Kizárás 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével  ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési  esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési  esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.  Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen  cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. 


9. Vegyes rendelkezések 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék  időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.5